พลังงานแสงอาทิตย์

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์

Discount Dishwashers, Refrigerators & More! Kitchen Appliance Sale Lifestyle blog, Travel, IT, Crypto, Health

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก ประเทศไทยเองก็มีศักยภาพในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูง เนื่องจากมีปริมาณแสงแดดที่เพียงพอตลอดทั้งปี ส่งผลให้การติดตั้งโซล่าเซลล์ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจติดตั้ง โดยค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้น ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย
 • จำนวนแผงโซล่าเซลล์ ยิ่งใช้แผงโซล่าเซลล์มาก ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย
 • ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์แต่ละประเภทมีราคาแตกต่างกันไป
 • ค่าติดตั้ง ค่าติดตั้งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น พื้นที่ติดตั้ง ความยากง่ายในการติดตั้ง และระยะทางจากสถานที่ติดตั้งไปยังสถานที่ให้บริการ
 • ค่าอื่นๆ เช่น ค่าขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าบำรุงรักษา และค่าประกัน

โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัยขนาด 5 กิโลวัตต์ จะอยู่ในช่วงประมาณ 150,000-300,000 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับธุรกิจขนาด 10 กิโลวัตต์ จะอยู่ในช่วงประมาณ 300,000-600,000 บาท

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัยขนาด 5 กิโลวัตต์ ดังนี้

 • แผงโซล่าเซลล์ขนาด 320 วัตต์ จำนวน 16 แผง คิดเป็น 5,120 วัตต์ คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,600,000 บาท
 • อินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท
 • สายไฟและอุปกรณ์อื่นๆ คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาท
 • ค่าติดตั้ง คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 2,550,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ โดยโดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ที่ประมาณ 5-10 ปี

ตัวอย่างระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัยขนาด 5 กิโลวัตต์ ดังนี้

 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน 1,000 หน่วย ค่าไฟฟ้า 4 บาทต่อหน่วย ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 ปี
 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน 2,000 หน่วย ค่าไฟฟ้า 4 บาทต่อหน่วย ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี

การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าในระยะยาว เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้ในระยะยาว นอกจากนี้ การติดตั้งโซล่าเซลล์ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ปัจจัยที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์

มีปัจจัยหลายประการที่จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ ได้แก่

 • เลือกขนาดของแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้า
 • เลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
 • เลือกติดตั้งกับบริษัทที่มีประสบการณ์และเชื่อถือได้
 • เปรียบเทียบราคาจากบริษัทต่างๆ ก่อนตัดสินใจติดตั้ง

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ เช่น

 • โครงการ Solar Rooftop ของภาครัฐ ที่ให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์
 • โครงการ Net Metering ของภาครัฐ ให้ผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการผลิตคืนให้กับการไฟฟ้า

มาตรการส่งเสริมเหล่านี้จะช่วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์และทำให้การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์มีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น