ไลฟ์สไตล์

รู้จักกับคำว่า Soft Power

Discount Dishwashers, Refrigerators & More! Kitchen Appliance Sale Lifestyle blog, Travel, IT, Crypto, Health

Soft Power คือ อำนาจที่เกิดจากความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่น โดยไม่ใช้กำลังหรือการข่มขู่ แต่เป็นการใช้ความดึงดูดใจและเสน่ห์ทางวัฒนธรรม อุดมการณ์ สถาบัน หรือนโยบายต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น

แนวคิดเรื่อง Soft Power ได้รับการบัญญัติขึ้นครั้งแรกโดย ศาสตราจารย์ Joseph S. Nye แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในปี พ.ศ. 2529 โดย Nye มองว่า Soft Power มีความสำคัญมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากประเทศต่างๆ ไม่สามารถพึ่งพาอำนาจทางการทหารหรือเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ

องค์ประกอบของ Soft Power

Soft Power ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่

 • วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ความเชื่อ คุณค่า ประเพณี ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ภาพยนตร์ สื่อต่างๆ และอื่นๆ ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาติ
 • อุดมการณ์ (Ideology) หมายถึง ความเชื่อและค่านิยมที่สังคมยึดถือร่วมกัน
 • สถาบัน (Institutions) หมายถึง องค์การ หน่วยงาน และระบบต่างๆ ที่ช่วยสร้างและเสริมสร้างคุณค่าและความเชื่อของสังคม

ตัวอย่าง Soft Power ของประเทศต่างๆ

ประเทศต่างๆ ต่างก็มี Soft Power ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับทรัพยากรและศักยภาพของแต่ละประเทศ ตัวอย่าง Soft Power ของประเทศต่างๆ เช่น

 • สหรัฐอเมริกา : วัฒนธรรมฮอลลีวูด เทคโนโลยีชั้นสูง ประชาธิปไตย
 • ญี่ปุ่น : วัฒนธรรมป๊อป เทคโนโลยี ยานยนต์
 • เกาหลีใต้ : K-pop K-drama เทคโนโลยี
 • จีน : วัฒนธรรมจีนโบราณ เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
 • ไทย : วัฒนธรรมไทย อาหารไทย การท่องเที่ยว

บทบาทของ Soft Power ในยุคโลกาภิวัตน์

ในยุคโลกาภิวัตน์ อำนาจทางการทหารและเศรษฐกิจมีความสำคัญลดลง เนื่องจากประเทศต่างๆ ต่างก็พึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ Soft Power จึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ Soft Power สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชาติ

Soft Power กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Soft Power มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหลายด้าน ดังนี้

 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ Soft Power สามารถช่วยสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ โดยอาศัยความดึงดูดใจทางวัฒนธรรม อุดมการณ์ หรือสถาบันต่างๆ ร่วมกัน
 • สร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้อื่น Soft Power สามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นให้ยอมรับความคิดเห็นหรือการกระทำของตนเอง โดยอาศัยความน่าเชื่อถือและความมีเสน่ห์ของชาติ
 • ลดความขัดแย้งระหว่างประเทศ Soft Power สามารถช่วยสร้างสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยอาศัยการส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน

ประเทศไทยกับ Soft Power

ประเทศไทยมี Soft Power ที่น่าสนใจและหลากหลาย เช่น วัฒนธรรมไทย อาหารไทย การท่องเที่ยว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องพัฒนา Soft Power ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ แนวทางการพัฒนา Soft Power ของประเทศไทย ได้แก่

 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น ประเทศไทยมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่า เช่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร เป็นต้น ประเทศไทยควรส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชาติ
 • พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและเทคโนโลยี การศึกษาและเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Soft Power ประเทศไทยควรพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลก
 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเทศไทยควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

สรุป

Soft Power คือ อำนาจที่เกิดจากความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่น โดยไม่ใช้กำลังหรือการข่มขู่ แต่เป็นการใช้ความดึงดูดใจและเสน่ห์ทางวัฒนธรรม อุดมการณ์ สถาบัน หรือนโยบายต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น Soft Power มีบทบาทสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยสามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ สร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้อื่น และลดความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ประเทศไทยมี Soft Power ที่น่าสนใจและหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องพัฒนา Soft Power ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ แนวทางการพัฒนา Soft Power ของประเทศไทย ได้แก่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและเทคโนโลยี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ